illusztráció illusztráció
Pályázati kiírás és szabályzat


I. Célok

A turisztikai piac állandóan változó igényei hazánkban is újszerű megoldások bevezetésére sarkallnak, melyben fontos szerepet játszik a feltörekvő generáció innovatív gondolkodásmódja. A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (a továbbiakban „MTSZA”) munkájának egyik fókusza a modern magyar turizmus megteremtésének elősegítése. Az MTSZA fókuszpontjaival összhangban, jelen fesztivál innovációs verseny (a továbbiakban: „Verseny” vagy „Pályázat”) célja a turizmus ágazat népszerűsítése, valamint az innovatív gondolkodásmód ösztönzése a felsőoktatásban résztvevő hallgatók körében, akik egyben a szakmai utánpótlást képviselik. Az MTSZA hisz a magyar felsőoktatásban résztvevő hallgatók újszerű látásmódjában, szaktudásában, valamint innovatív gondolkodásmódjában, melyet a Verseny által kíván ösztönözni és elismerni. Az MTSZA által életre hívott CheckINN márka célja egy olyan innovációs hub létrehozása, amely magába foglal mindent, ami kreatív és újszerű a turizmusban, elősegíti az ágazati értékteremtést és kapcsolatépítést. A CheckINN márka építéséhez az MTSZA 2021-ben megalapította a CheckINN Turisztikai Innovációmenedzsment Kft.-t. (a továbbiakban „CheckINN Kft.”)

A CheckINN feszt Pályázat célja turisztikai vonzerőépítés a turizmus szempontjából árnyékos területeken, illetve a szezonálisan kevésbé frekventált időszakokban. Jelen fesztivál innovációs verseny kiváló lehetőség a turizmus fő sodrásától távol eső területek népszerűsítésére, illetve különböző gasztronómiai, valamint kulturális hagyományok előtérbe helyezésére. A Pályázat kiírásával a CheckINN Kft. platformot kíván biztosítani az egyes fesztivál innovációs ötletek bemutatására, elismerésére és a legkiválóbb koncepciók esetleges megvalósítására, ösztönözve az egyetemi, valamint a főiskolai hallgatók későbbi szakmában történő elhelyezkedését és innovációkra való fogékonyságát.feszt

II. A Verseny általános bemutatása

A CheckINN Kft. az innováció iránti elkötelezettségével meghirdeti a CheckINN feszt elnevezésű Fesztivál Innovációs Versenyt a magyarországi felsőoktatásban résztvevő, összes hallgató számára. A nagyszabású Verseny keretén belül, a hallgatóknak 3 fős csapatokban lehetőségük van fesztivál innovációs ötletüket benyújtani. A szakértő mentorok (a továbbiakban „Mentor”) által legjobbnak ítélt pályamunkák nagyértékű díjazásban részesülnek.


A szervezők értelmezése szerint a fesztivál egy olyan, meghatározott szellemiséget képviselő, térben és időben meghatározott keretek között zajló, műfajilag széleskörű, igényes programkínálattal bíró rendezvénysorozat, amely hidat képez a látogatók és a művészet, kultúra, lokális értékek és hagyományok között. A fesztivál alkalmas lehet a turisztikai szezon meghosszabbítására és a szezonalitás csökkentésére. Vonzásköre alapján lehet helyi, regionális vagy nemzeti, amely meghatározza a gazdasági, kulturális és egyben turisztikai jelentőségét is. A fesztivál koncepciója tartalmazza annak egyedi jellemzőit, helyi beágyazottságát, közönségépítő szerepét, és újításokra való törekvését.


III. A Versenyben résztvevő szereplők

1. A Versenyt meghirdető Fél:

CheckINN Turisztikai Innovációmenedzsment Kft.
Székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., III. emelet 4. ajtó
Adószám: 29024599-2-41;
Képviselő: dr. Princzinger Péter, ügyvezető

2. Pályázók köre:

A Versenyben mindazon, nappali, esti, és levelező tagozaton tanuló EGT állampolgárságú vagy szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személynek minősülő hallgatók vehetnek részt, akik hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek valamely magyarországi egyetemen, illetve főiskolán és hallgatói státuszuk a 2020/2021 tanév tavaszi félévében aktív és nagykorúak és cselekvőképesek. A versenyben részt vehet alap, illetve mesterszakos hallgató is. A Versenyben résztvevők (a továbbiakban: „Pályázók”, egyes számban „Pályázó”) kizárólag háromfős csapatot alkotva (a továbbiakban: „Csapat”), nyújthatnak be pályamunkát (a továbbiakban: „Pályamunka”) a Pályázatban való részvételre.

A Pályázóknak a Pályázatban való részvételre jelentkezéskor egyedi Csapat nevet szükséges megadniuk. A megadott egyedi Csapat névként nem választható és használható olyan név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan:
 • jogellenes (így különösen harmadik személy jogait, szerzői jogot, névjogot vagy más személyiségi jogát sértő), vagy
 • obszcén, közerkölcsöt sértő, gyűlöletet, vagy félelmet keltő, vagy
 • megtévesztő.

Ha a CheckINN Kft. megítélése szerint az egyedi Csapat név a jelen pontban foglalt követelményeket nem teljesíti, úgy a Csapat nyilatkozattételre kijelölt tagját 3 munkanapos határidő tűzése mellett a Csapat nevének megváltoztatására hívja fel. Ha a Csapat ezen határidőt elmulasztva a Csapat nevét a jelen pontban foglaltak figyelembevételével nem módosítja, úgy a CheckINN Kft. a Csapatot (és így a Csapatban résztvevő mindhárom Pályázót) a Pályázatban való részvételből a jelen kiírásban írtak szerint kizárhatja.

A Pályázó elfogadja, hogy abban az esetben, ha a pályázó Csapat bármely tagja nem felel meg a jelen pontban írott feltételeknek a Pályamunka benyújtásakor vagy a Pályamunka benyújtását követően, de legkésőbb az eredményhirdetésig, a Csapat (és így a Csapatban résztvevő mindhárom Pályázó) a Pályázatban való részvételből a jelen versenykiírásban írtak szerint kizárásra kerülhet.

Abban az esetben, ha adott Csapat vonatkozásában a Pályamunka benyújtását követően bármely olyan körülmény merül fel, amely alapján a Csapatnak a Pályamunka benyújtásakor meglévő tagjai közül bárki, akár a jelen versenykiírásban írtak miatt vagy egyéb okból nem vehet részt, vagy nem tud részt venni a Pályázat további fázisában, a Csapat meglévő tagjai méltányossági kérelmet írhatnak a CheckINN Kft.-nek annak érdekében, hogy a Csapat - és így a további Pályázók - részt vehessenek a Pályázat további fázisaiban. A kérelemben ismertetniük kell a fennálló helyzetet és azt, hogy csökkentett létszámban kívánnak-e a Pályázatban a továbbiakban is részt venni. A CheckINN Kft. részéről ezen kérelmek elbírálásában a CheckINN Kft. innovációs programigazgatója vesz részt. A CheckINN Kft. a kérelem átvételét követő 5 munkanapon belül írásban értesítést küld a Csapat nyilatkozattételre kijelölt tagjának a méltányossági kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.

IV. Pályamunkák témája

A Pályázók és így ennek megfelelően a Csapatok az alábbi kategóriákban nyújthatnak be Pályamunkát:


1. kategória Téli Balaton

A Balaton a belföldi turizmus legnépszerűbb desztinációja. A „meleg hónapokban” a vendégek számára vonzó kulturális események, fesztiválok, programok száma igen nagy. Egész más a helyzet azonban akkor, amikor elindul az iskola, amikor borúsabb az idő. Pedig a Balaton ilyenkor is gyönyörű és bár a tó környéki vállalkozások egy része csak a nyári időszakra szakosodott, sokan várják azt, hogy tavasszal, ősszel és télen is legyen miért felkeresni a Balatont egy hosszú hétvégére, vagy éppen egy esemény apropóján.
A CheckINN Kft. a Nagyon Balaton szervezőivel közösen olyan ötleteket vár a nyári szezonon túli időszakra, amely a regionális adottságokra épül és figyelembe veszi a környék adta lehetőségeket (szállás, közlekedés). A megvalósítás formájára vonatkozóan nem kívánunk megkötést tenni: lehet szó gasztronómiai, kulturális-zenei eseményről, illetve ezek mérete, tömeget vonzó hatása is többféle lehet.
Az ötlet kidolgozásában a balatoni eseményeket szervező szakemberek segítségére lehet számítani, a megvalósításban pedig a Nagyon Balaton vállalhat szerepet, amennyiben a projekthez szponzor csatlakozik.


2. kategória Gondold újra!

Ebben a kategóriában már létező, működőképes és „bejáratott” fesztiválok kapcsán várunk fejlesztési javaslatokat. Gondolunk itt valamilyen side-event létrehozására, vagy turisztikai vonatkozású programkínálat bővítésére.3. kategória Helyi értékeket felvonultató, kisebb tematikus fesztivál

Ebben a kategóriában a helyi kulturális, illetve gasztronómiai értékeket felvonultató, kis költségvetésű, kis méretű, tematikus fesztiválokra várunk ötletjavaslatokat turisztikai szempontból árnyékos területeken.


A Csapat nyilatkozattételre kijelölt tagjának a regisztráció során meg kell adnia, hogy mely kategóriában és mely területen szeretnének Pályamunkát benyújtani.


V. Pályamunka benyújtásának módja, Verseny közzététele

A Pályamunkák benyújtásának helyszíne és módja: meghatározott online rendszeren keresztül történik (a továbbiakban: „Online Rendszer”), amely az alábbi weboldalon érhető el: feszt.check-inn.hu. Ez az Online Rendszer egy erre a célra speciálisan kialakított felület, mely lehetőséget biztosít a Pályamunkák benyújtására, majd a bírálatok elvégzésére és nyomon követésére.
A Versenybe történő regisztrációkor a Pályázóknak az alábbi, valós személyes adatokat szükséges megadni:

 • Születési és keresztnév
 • Születési dátum
 • Telefonszám
 • E-mail cím

A Pályázó álnév megadásával nem jogosult részt venni a Pályázaton és a személyes adatai valódiságát a CheckINN Kft. felhívására hitelesen igazolni köteles. A CheckINN Kft. a nem valós adatokkal részt vevő Pályázókat kizárhatja a Pályázatból.

A pályázó Csapatoknak regisztrálniuk kell az Online Rendszerben, megjelölve felsőoktatási intézményüket, amelyben hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. A pályázat benyújtásakor aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum feltöltése szükséges mindhárom csapattag részéről a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére vonatkozóan. A csapattagoknak a jelen Versenyszabályzat szerint a regisztráció során ki kell jelölniük a Csapat nevében nyilatkozattételre jogosult Pályázót. A regisztráció során a nyilatkozattételre jogosult Pályázónak csatolnia kell az egyes Pályázók által a jelen Versenyszabályzat I. sz. melléklete szerinti nyilatkozatát arról, hogy
(i) a jelen versenykiírás elfogadják és tudomásul veszik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el;
(ii) a benyújtásra kerülő Pályamunka vonatkozásában mindegyik Pályázó térítésmentesen és minden további díjkövetelés nélkül térben és időben korlátlan felhasználási jogot engedélyez a CheckINN Kft. részére, a jelen versenykiírásban meghatározott feltételek szerint;

A nyilatkozatok kapcsán a CheckINN Kft. tájékoztatja a Pályázókat, hogy az általuk benyújtott és a CheckINN Kft. által elfogadott és díjazott ötlet gyakorlati megvalósításához Csapatként, amennyiben ez a Csapat szándékában áll, aktívan hozzájárulhatnak, a CheckINN Kft.-vel együttműködhetnek azzal, hogy a jelen Pályázatban ismertetett juttatáson felül egyéb juttatás ezért nem illeti meg a Pályázókat. Az Online Rendszer struktúrájában követi a Pályázat tartalmi kiírásában meghatározottakat, a bírálatok egyszerű elvégzésének érdekében. Kizárólag azon Pályamunkák minősülnek benyújtottnak, amelyek a CheckINN Kft. adatai alapján határidőre beérkeznek (feltöltésre kerülnek) az Online Rendszerbe.

VI. A Verseny ütemezése, határidőkre vonatkozó információk


Tevékenység
Dátum 
A verseny meghirdetésének napja
2021.07.01
Első forduló, jelentkezési időszak
2021.07.01-2021.07.31
Első forduló, jelentkezési időszak lezárulta
2021.07.31. 23:59:59
Első körös bírálat (továbbjut-e vagy sem)
2021.08.01-2021.08.15
Második forduló, mentorálási időszak
2021.08.15-2021.09.15
Második forduló lezárulta
2021.09.26. 23:59:59
Második körös bírálat
2021.09.27-2021.10.17
Eredmények közzététele
2021.10.29

A fent jelzett határidők bármely Pályázó általi elmulasztása jogvesztő jellegű.VII. Pályamunkák tartalmára vonatkozó előírások
A Pályamunkákat a fentiekben meghatározott Online Rendszeren keresztül az alábbi struktúra szerint várjuk:


Első forduló
 „Elevator pitch”
A csapat és az ötlet rövid bemutatása egy maximum 3 perc hosszúságú „elevator pitch” videó keretében, amely alapján eldől, hogy az ötlet érdemes-e további kidolgozásra és továbbjut-e a második fordulóba. A videónak tartalmaznia kell a csapat rövid bemutatását, a fesztivál rövid bemutatását és az ötlet rövid koncepcióját.
Maximum 3 perc hosszúságú videó
Második forduló
 Fesztivál stratégia
1. Fesztivál pontos leírása, bemutatása
2. Üzleti modell, amely tartalmazza:
- a desztináció adottságait, a desztináció rendezvény kínálatát 
- a tervezett fesztivál látogatóinak profilozását 
- a fesztivál élénkítő szerepét (helyi gazdasági élénkítése, a közösségi erő formálása, helyi értékek támogatása) 
- turisztikai hozzájárulását és marketing lehetőségeit 

Maximum 10 MB PDF

A Csapat minden egyes Pályázója szavatolja, hogy sem a Pályamunka, sem annak egyetlen eleme, sem a Pályamunkában felhasznált bármely dokumentum, kép, videó stb. nem sérti harmadik személy szellemi vagy egyéb jogát. A Csapat minden egyes Pályázója szintén szavatolja, hogy olyan ötlet nem kerül benyújtásra, amely már más platformon díjazásra, valamint nagyközönség előtt bemutatásra került. A Csapat minden egyes Pályázója kötelezettséget vállal arra, hogy abban az esetben, ha megszegi a fenti bekezdésben foglalt szavatosságát, jelen versenyből automatikusan kizárásra kerül. A Pályázók ezen túlmenően vállalják, hogy amennyiben a Pályamunkájuk bejut az elbírálás második fordulójába, felkérésre részt vesznek és szerepelnek a CheckINN Kft. által készített videófelvételen.

VIII. Pályamunkák elbírálása

A Pályamunkák elbírálása két fordulón keresztül történik. Az első forduló során a Verseny meghirdetői által kiválasztásra kerülnek azok az ötletek, amelyek további kidolgozásra érdemesek, és továbbjutnak a második fordulóba. A második forduló minden egyes Pályamunkát a CheckINN Kft. által felkért és alábbiakban meghatározásra kerülő Mentor bírál el. (Az értékelésben résztvevő személy köteles ezen összeférhetetlenséget azonnal jelezni a CheckINN Kft. felé.) Minden Pályamunkát három Mentor bírál el és Mentorokként egy Pályamunka összesen legfeljebb 50 pontot kaphat, mely az alábbiak szerint részleteződik:


 Bírálat 
 Megnevezés
 Pontozási skála
 Fesztivál újszerűsége, innovációs tartalma
 0-20 pont
 Üzleti modell
 0-30 pont
 - fesztivál pontos leírása, bemutatása 
 0-5 pont
 - desztináció adottságai, a desztináció rendezvény kínálata 
 0-5 pont
 - látogatói profilozás 
 0-5 pont
 - turisztikai jelentőség és marketing 
 0-5 pont
 - szezonalitásra nyújtott megoldás  
 0-5 pont
 - fenntarthatóság  
 0-5 pont


A CheckINN Kft. minden Csapatot az Online Rendszeren keresztül értesít arról, hogy a Csapat Pályamunkája bejutott-e az elbírálás második fordulójába, illetve, hogy a Csapat Pályamunkája milyen eredménnyel zárult.

IX. Mentorok

A CheckINN Kft. olyan fesztivál, illetve programszervezésben jártas szakembereket kér fel a Pályamunkák elbírálására, akik képesek az adott eseményötletet különböző aspektusaiban értékelni. A Mentorok a második fordulóban segítik az egyes ötletekhez kapcsolódó fesztivál stratégia kidolgozását.
A projektben résztvevő Mentorok:
 • Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye Fesztivál Igazgatója
 • Valde Orsolya, a Paloznaki Jazzpiknik Alapítója
 • Lobenwein Norbert, VOLT, a Balaton Sound, a Nagyon Balaton, a B.my.Lake és a Strand fesztiválok szervezője, a Sziget Szervezőiroda társtulajdonosa
 • Muraközy Péter, Veszprémi Utcazene Fesztivál, Európa Kulturális Fővárosa 2023

X. Díjazás

A három kategóriában az elbírálás utolsó fordulójában legmagasabb pontszámban részesülő Pályamunkát benyújtó Csapat tagjai kategóriánkként összesen nettó 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint díjat kapnak ösztöndíj formájában. A Csapat tagjai ezen díjra egymás között egyenlő arányban jogosultak.

XI. Eredményhirdetés

Az eredmények közzétételére az Online Rendszerben kerül sor 2021. október 8. napjáig. Az eredmények nagyközönség számára történő kihirdetésére a CheckINN Kft. a - járványhelyzettől függően – díjátadó eseményt szervez. A díjátadó esemény esetleges megtartásáról és annak részleteiről a CheckINN Kft. a Pályázat egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva tájékoztatja a Pályázókat.

XII. Kizárás

A CheckINN Kft. jogosult arra, hogy a Pályázat bármely fázisában bármely Pályázót kizárjon a Versenyből, ha az megszegi a jelen kiírásban foglaltakat vagy olyan magatartást tanúsít, amely jelen Pályázat céljával, akár a Pályázat, akár az MTSZA vagy a CheckINN Kft. szellemiségével össze nem egyeztethető.
Pályázatból ki vannak zárva a CheckINN Kft. dolgozói, a Mentorok és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Pályázat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködő személyek és azok közeli hozzátartozói.

XIII. Egyéb rendelkezések

Minden egyes Pályázó köteles legkésőbb a Pályamunka benyújtásakor írásban nyilatkozni az a CheckINN Kft. felé, hogy a jelen kiírásban írtakat elfogadja, tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy ennek elmaradása esetén a CheckINN Kft. a Pályázót (és így adott esetben a teljes Csapatot) bármikor kizárhatja jelen Pályázatból.
A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Pályamunka benyújtásával a benyújtásra kerülő Pályamunka vonatkozásában térítésmentesen és minden további díjkövetelés nélkül valamennyi felhasználási módra és médiára vonatkozó, térben és időben korlátlan, allicenciába adható, nem kizárólagos felhasználási engedélyt és átdolgozási jogot biztosít a CheckINN Kft. részére azzal, hogy a Pályázót természetesen megilleti a neve feltüntetésének joga. A Pályázó tudomásul veszi azt is, hogy a CheckINN Kft. jogosult arra, hogy ezen felhasználási ás átdolgozási jogot harmadik személyre ruházza át. A Pályázó felelősséget és jogszavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Pályamunka jelen bekezdés szerinti felhasználását korlátozná vagy kizárná.
A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Pályázó nevére hivatkozást, a CheckINN Kft. által vagy a CheckINN Kft. megbízásából harmadik személy által a Pályázóról jelen Pályázattal összefüggésben készített kép- és/vagy hangfelvételt és ennek átdolgozását is a CheckINN Kft. időben és térben korlátlanul felhasználhatja a Pályázat és/vagy a CheckINN Kft. vagy annak tevékenységének bemutatására, népszerűsítésére.
A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Pályázat keretében a hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és járulékokat, a CheckINN Kft. fizeti meg a hatóságok felé.
A Pályázó a Pályamunka benyújtásával kötelezettséget vállal arra, hogy elfogadja és tudomásul veszi a Pályázat elbírálásában résztvevők, a CheckINN Kft. és a Mentorok döntését.
A CheckINN Kft. kifejezetten fenntartja a jogát, hogy a jelen Pályázat feltételeit alapos indokkal módosítsa (ideértve a Pályázat estleges visszavonását is), illetve azt, hogy ne hirdessen nyertes Pályázót. A Pályázat feltételeinek alapos indokkal történő módosítása esetén a Pályázókat megilleti a jog, hogy a Pályamunkájukat indokolás nélkül visszavonják és a Pályázatuktól indokolás nélkül elálljanak. Az erre a döntésre vonatkozó tájékoztatást a CheckINN Kft. a Pályázat egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
A Pályázatban való részvétel önkéntes. A Pályázattal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.Budapest, 2021. július 1.
CheckINN Turisztikai Innovációmenedzsment Kft.
képviseli: dr. Princzinger Péter, ügyvezető


I. számú Melléklet 


Versenyszabályzattal kapcsolatos nyilatkozatok

Alulírott Pályázó (Pályázó neve: _______________________; Pályázó születési dátuma: _______________________; Pályázó telefonszáma: _______________________; Pályázó e-mail címe: _______________________) a CheckInn feszt Versenyszabályzat megismerését követően az alábbi kifejezett nyilatkozatokat teszem:

(i) a CheckInn feszt Versenyszabályzatot elfogadom és tudomásul veszem, magamra nézve kötelezőnek ismerem el;

(ii) A Versenyszabályzatban meghatározottak szerint benyújtásra kerülő Pályamunka vonatkozásában térítésmentesen és minden további díjkövetelés nélkül térben és időben korlátlan felhasználási jogot engedélyezek az MTSZA részére, a Versenyszabályzatban meghatározott feltételek szerint;Kelt: _______________________

Pályázó aláírása

_______________________


Előttünk, mint tanúk előtt:


Tanú 1
Tanú 2
Név:


Lakcím:


Szig. szám:


 

A Tanúk adatainak kezelője a CheckINN Kft. (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. cégjegyzék száma: 01-09-379393, e-mail: info@check-inn.hu). Az adatkezelés jogalapja a CheckINN Kft. jogos érdeke és az adatkezelés a nyilatkozat valódiságának és jogi kötőerejének ellenőrzéséhez szükséges. A CheckINN Kft. ezen jogos érdeke a Polgári Perrendtartásról szóló törvény 325. §-ára figyelemmel áll fenn. Ön bármikor ingyenes tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az Ön személyes adatait a Versenyt lebonyolító CheckINN Kft. munkatársai és a www.check-inn.hu weboldalt üzemeltető GAIA Software Kft. kijelölt munkatársai ismerhetik meg; az Ön adatait nem továbbítjuk az EU/EGT-n kívülre és legfeljebb a Verseny lebonyolításától számított 5 évig kezeljük. További tájékoztatásért ismerje meg a jelen Versenykiírás Adatkezelési tájékoztatóját.


Cookie tájékoztató
Elfogadom
  cookiepolicy_essential
  Statisztikai sütik - Adatok névtelen formában való gyűjtése segít, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.