illusztráció illusztráció
A CheckINN Feszt nyereményjátékának hivatalos Játékszabályzata


1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1 CheckINN Feszt elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a CheckINN Turisztikai Innovációmenedzsment Kft. (Székhely:1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. III/4., a továbbiakban: “Szervező”)

A CheckINN feszt Pályázat célja turisztikai vonzerőépítés a turizmus szempontjából árnyékos területeken, illetve a szezonálisan kevésbé frekventált időszakokban. Jelen fesztivál innovációs verseny kiváló lehetőség a turizmus fő sodrásától távol eső területek népszerűsítésére, illetve különböző gasztronómiai, valamint kulturális hagyományok előtérbe helyezésére. A Pályázat kiírásával a CheckINN Kft. platformot kíván biztosítani az egyes fesztivál innovációs ötletek bemutatására, elismerésére és a legkiválóbb koncepciók esetleges megvalósítására, ösztönözve az egyetemi, valamint a főiskolai hallgatók későbbi szakmában történő elhelyezkedését és innovációkra való fogékonyságát.feszt

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

2.1. A Nyereményjátékban Játékosként (továbbiakban: „Játékos”) azok a CSAPATOK vesznek részt, amelyek a CheckINN Feszt pályázatra az ott meghatározott feltételek szerint pályamunkát adnak be.


2.2. A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkatársai, a Nyereményjátékban részt vevő termékeket forgalmazó üzletek tulajdonosai, üzemeltetői, alkalmazottjai, a Nyereményjáték szervezésében közreműködő ügynökségek alkalmazottai és mindezek hozzátartozói, közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) 1-2. pontja).


3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A Nyereményjáték 2021. július 1. – 2021.július 31. 24:00 óráig tart. 2021.08.02-án 12:00 órakor a legyűjtött jelentkezési adatok közül kerül az adott nyeremény kisorsolásra, gépi sorsolással.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE

4.1 Az a Játékos, aki Nyereményjáték ideje alatt pályamunkát ad be a CheckINN Feszt pályázatra, az ott található feltételek szerint, automatikusan részt vesz a nyereményjátékban.

4.2 A sorsolás elektronikus módon történik, Random-Picker csapatgyőztes-generátorral. A nyeremény esetében 1 nyertes és 1 pótnyertes kerül kisorsolásra.

5. NYEREMÉNY:

3 db napi belépőjegy (3 jegy/csapat) tetszőleges napra, a 2021. augusztus 18-22., vagy a 2021. augusztus 25-29. között megrendezésre kerülő Strand Fesztiválra (a továbbiakban: „Nyeremény”). A belépőjegyek a csapaton belül különböző időpontokban is felhasználhatóak.

A Nyeremény nem foglalja magában az egyéb költségeket (szállás, utazási biztosítás, étkezések, stb.)

A Nyeremény az alábbi feltételekkel használható fel:
A Nyeremény személyre szól (CheckINN Feszt pályázat 3 fős csapatai esetében a 3 fős csapatok résztvevői személyeire). A visszaigazolást követően az a továbbiakban nem módosítható.

A Nyeremény kizárólag a megadott időintervallumban, időszakra használható fel, a szabad helyek függvényében. Az érvényességi idő meghosszabbítása nem lehetséges.

A nyertes Játékosok kötelesek betartani a VOLT Produkció Kft. által közzétett Feltételeket és a nyereményüket a VOLT Produkció Kft. által alkalmazott ÁSZF és egyéb szabályzatoknak megfelelően használható fel, melyért a Szervező kizárja a felelősségét.

Amennyiben a nyertes Csapat a megadott időintervallumban a Nyereményt nem használja fel, a Nyereményt elveszíti. Ebben az esetben a nyertes Csapat vagy a nyertes Játékos a Nyeremény árának megtérítését nem követelheti sem a Szervezőtől, sem a VOLT Produkció Kft.-től.

6. A NYERTES, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A Nyeremény vonatkozásában a nyertes Játékost (a továbbiakban: „Nyertes”) a Szervező e-mailben értesíti, legkésőbb 2021. augusztus 3-ig.
6.2. A Nyertesnek 5 naptári napja van arra, hogy a megadott elérhetőségeken a Szervezőnek visszajelezzen, hogy a Nyereményt át tudja-e venni vagy sem. Amennyiben a Nyertes nem jelentkezik, a Nyereményre a pótnyertes jogosult, akit szintén a Szervező értesít e-mailben és 5 naptári napja van a Nyereményért való jelentkezésre.
6.3. A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a Nyereményt a jelen játékszabálynak megfelelően fel tudja használni. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
6.4. Ha a Nyertes cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében részlegesen vagy teljesen korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény felhasználására és igénybevételére csak a törvényes képviselője / gondnoka – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő – közreműködésével jogosult (törvényesképviselő / gondnok hozzájárulásával vagy a törvényes képviselő / gondnok Nyertes képviseletében történő eljárásával).
6.5. Ha a Nyertes vagy a Pótnyertes a Nyereményért az erre nyitva álló határidőn belül nem jelentkezik, vagy a Nyereményt a nyitva álló határidőn belül nem veszi át, úgy a határidő jogvesztő jellegű, ezért a Nyertes vagy a Pótnyertes ezt követően nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt.
6.6. A Nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.
6.7. A Nyeremény átvételének helye előzetes egyeztetést igényel.
A nyeremény átadásával kapcsolatosan felmerülő egyéb költségeket – mint például a Nyeremény átadási helyszínére történő utazás költségeit – a Nyertes viseli.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. A Játékosok a Nyereményjátékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak
a.) hogy a Szervező a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása, valamint külön engedéllyel marketingtevékenység céljára a jövőben is díjmentesen és minden további hozzájárulás nélkül felhasználja. A Játékos továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Nyereményjátékkal kapcsolatosan a Játék szervezőjétől a Játékkal kapcsolatos tartalmú e-mail üzeneteket kapjon. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból az info@check-inn.hu email címre elküldött levélen keresztül vagy azok nyilvántartásba vételét a nyeremény átvételekor írásban nyilatkozva meg is tilthatják. Ezen kívül a Játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozás alapján a Szervező által meghozott döntéssel a Játékos nem ért egyet, úgy a bírósághoz fordulhat. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amely döntést megteheti a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével (pontos személyes adatait feltüntetve); 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. címen.
b.) nevük, képmásuk, illetve hangfelvételük nyilvánosságra hozatalához (tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló hang, fotó és videó anyagokban), továbbá, hogy felkérés esetén rendelkezésre állnak médiainterjú céljából (a Nyereményjátékot követő 6 hónapon belül, Magyarországon), valamint, hogy a róluk készített hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználja reklám és egyéb marketing célokra. Játékosok a fényképek és videók felhasználásához idő-, tér-, és módbeli korlátozás nélkül járulnak hozzá. Ha a nyertes Játékos cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképességében részlegesen vagy teljesen korlátozott, úgy a nyeremény-átvételével kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Ptk. 2:10 – 2:24. §-ai szerint történik.
c.) hogy Szervező ilyen irányú kérése esetén a fentieket aláírt nyilatkozattal is megerősítik.

7.2. A Játékosok a Nyereményjátékra való jelentkezésükkel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik a CheckINN Kft. mint „Adatkezelő” adatbázisába kerüljenek, illetve azokat esetleges tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Szervező és partnerei marketingtevékenysége céljából a jövőben felhasználhassa. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és pontos címének megadásával írásbeli nyilatkozatban kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az Adatkezelőtől. Az adatbázis további harmadik személyeknek semmilyen körülmények között nem kerül átadásra.

7.3. A hivatalos Nyereményjáték szabály hozzáférhető a https://feszt.check-inn.hu/ weboldalon.

7.4. A Nyereményjátékról részletes információk https://feszt.check-inn.hu/ weboldalon érhetők el.

7.5. A Szervező nem oszt szét a jelen szabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt.

7.6. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy indokolt esetben ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa, illetve a Nyereményjátéktól elálljon. A módosításról, kiegészítésről, elállásról a Szervező a https://feszt.check-inn.hu/ oldalon tájékoztatja a Játékosokat.



Cookie tájékoztató
Elfogadom
  Elengedhetetlen sütik - a rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik. Ezek a weboldal technikai működéséhez feltétlenül szükségesek, ezért kikapcsolásukra nincs lehetőség, ugyanakkor semmilyen, személyes adatnak minősülő információt nem gyűjtenek.
  Statisztikai sütik - Adatok névtelen formában való gyűjtése segít, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.